Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk

Statut

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

Klub nosi nazwę KLUB LEKKOATLETYCZNY „LECHIA Gdańsk” i zwany jest dalej Klubem.

 § 2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Gdańsk.

 § 3

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

 § 4

Klub używa pieczęci, godła, odznak organizacyjnych, barw i sztandaru klubowego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 § 5

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej i organizacji.


 Rozdział II
Cel i środki działania klubu

 

§ 6

1. Celem Klubu jest:

a/ rozwój lekkoatletyki i rekreacji ruchowej oraz zapewnienie swoim członkom i zawodnikom warunków do uprawiania lekkoatletyki 

b/ kontynuowanie tradycji Sekcji Lekkiej Atletyki K.S. „Lechia” Gdańsk

c/ upowszechnianie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych

d/ upowszechnianie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców miasta Gdańska 

2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub w niezbędnym zakresie zatrudnia pracowników.

 § 7

1. Klub realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski i obowiązującym porządkiem prawnym w następujący sposób:

a/ organizuje szkolenie członków i zawodników, zgrupowania, obozy i zawody sportowe,

b/ prowadzi działalność szkoleniową, propagandową i wydawniczą, 

c/ zarządza posiadanymi przez siebie obiektami i sprzętem sportowym,

d/ reprezentuje interesy członków i zawodników Klubu wobec organów państwowych i samorządowych,

e/ pozyskuje środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania Klubu, 

f/ organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjna dla mieszkańców Gdańska

g/ organizuje przewidziane terminarzami imprezy sportowe oraz zawody krajowe i międzynarodowe

h/ buduje urządzenia i obiekty sportowe, przeprowadza ich remonty i konserwację

2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tego tytułu służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Klubu.

 

Rozdział III
Członkowie Klubu, oraz ich prawa i obowiązki 

 

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1 zwyczajnych

2 uczestników 

3 honorowych

4 wspierających

 § 9

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i uczestników następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu i wpłacenie wpisowego.

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne

3. Cudzoziemcy mogą nabywać członkostwo w Klubie na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa.

§ 10

Uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, mogą uzyskać członkostwo w KLubie oraz uczestniczyć w jego działalności za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

 § 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu

2. Brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Klubu oraz używać godła i barw Klubu na zawodach i imprezach sportowych

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność

4. Otrzymywać od Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań

5. Korzystać z urządzeń sportowych Klubu

6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 § 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu

2. Godne reprezentowanie barw Klubu oraz dbanie o jego dobre imię

3. Regularne opłacanie składek członkowskich

4. Branie czynnego udziału w działalności KLubu

5. Propagowanie i realizowanie celów statutowych Klubu oraz zjednywanie mu sympatyków.

 § 13

Członkowie uczestnicy mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z tym, że nie posiadają głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.

 § 14

1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w pracy dla dobra Klubu 

2. Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu

3. Członkowie honorowi Klubu posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych mogą być zwolnieni przez Zarząd Klubu z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane popieraniem w różnych formach działalności statutowej Klubu

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Klubu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

§ 16

Członkowie wspierający Klubu mają prawo:

1. Głosu doradczego na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu bez biernego i czynnego prawa wyborczego

2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu 

3. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

§ 17

Do obowiązków członków wspierających Klubu należy:

1. Udzielanie zadeklarowanej pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz udzielanie w miarę możliwości Klubowi pomocy materialnej i finansowej

3. Przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 18

Członkostwo w Klubie wygasa wskutek:

1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu 

2. Skreślenia przez Zarząd Klubu z listy członków Klubu z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok 

3. Wykluczenia z Klubu przez Zarząd Klubu za istotne naruszenie postanowień statutu bądź działanie na szkodę Klubu

4. Rozwiązania się Klubu

5. Przejścia do innego stowarzyszenia kultury fizycznej w związku ze zmianą barw klubowych.

 

Rozdział IV
Władze i zasady ich działania

 

§ 19

1. Władzami Klubu są:

a/ Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

b/ Zarząd Klubu

c/ Komisja Rewizyjna

d/ Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz Klubu pochodzących z wyboru trwa cztery lata

3. Wybór władz Klubu podejmowany jest w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu

4. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmujących uchwałę. W sprawach osobowych obowiązuje głosowanie tajne

5. Jeśli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 § 20 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i odbywa się raz na dwa lata celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Klubu. Raz na cztery lata, nie później niż w terminie 30 dni od upływu kadencji władz Klubu, Walne Zgromadzenie Członków Klubu zbiera się w celu wyboru władz i ustalenia kierunków działania Klubu na okres kadencji.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu udział biorą członkowie Klubu oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. Jeżeli liczba członków Klubu przekracza 80 osób, wówczas w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu udział biorą delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu na skutek:

a/ uchwały Zarządu Klubu 

b/ żądania Komisji Rewizyjnej

c/ żądania co najmniej 1/2 członków Klubu uprawnionych do głosowania 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków nie później niż na 14 dni przed datą Zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zapadają zwykła większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub prawa wymagają większości kwalifikowanej

6. Prawo do zgłaszania wniosków na Walne Zgromadzenie Członków Klubu mają: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Członkowie Klubu. Wnioski muszą być zgłoszone Zarządowi Klubu na, co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu obowiązują wszystkich jego członków.

 § 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy: 

1. Ustalanie podstawowych kierunków i zasad działalności Klubu

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Klubu

3. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu

4. Wybór Prezesa Klubu oraz pozostałych członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

5. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

6. Nadawanie godności Członka Honorowego Klubu

7. Załatwianie złożonych wniosków

8. Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej 

9. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od uchwał Zarządu Klubu w sprawach członkowskich

10. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod jego obrady.

 § 22
Zarząd Klubu

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, kieruje bieżącą działalnością Klubu i reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada za gospodarką majątkową Klubu

2. Zarząd Klubu opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków i działaczy, w miarę potrzeb i możliwości finansowych zatrudnia pracowników etatowych 

3. Członkiem Zarządu Klubu może być każdy zwyczajny członek Klubu. Prezes Klubu wybierany jest w głosowaniu tajnym spośród członków Klubu uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu 

4. Każdy wybrany Członek Zarządu Klubu musi wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu i zobowiązać się do pełnienia swoich obowiązków 

5. Zarząd Klubu składa się z 4 do 6 osób, w tym Prezesa Klubu, dwóch Viceprezesów i Dyrektora Klubu 

6. Zarząd Klubu w przypadku ustąpienia, odwołania lub wykluczenia w trakcie kadencji Członka Zarządu Klubu ma prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków zwyczajnych Klubu, z tym że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu, jego obowiązki przejmuje pierwszy Viceprezes, zaś Zarząd Klubu w okresie kolejnych 30 dni może dokonać spośród swoich członków wyboru Prezesa Klubu na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu 

7. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się, co najmniej raz na kwartał i są protokołowane. Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu powinno się odbyć w terminie 14 dni od dokonania jego wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

8. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu lub zastępujący go Viceprezes. Obecność Członków Zarządu Klubu na posiedzeniach jest obowiązkowe, nieobecność należy usprawiedliwić ważnymi przyczynami

9. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu Klubu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego

10. Prezesowi Klubu lub zastępującemu go Viceprezesowi przysługuje prawo podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki, a normalnie wymagających uchwały Zarządu Klubu. Z decyzji podjętych w tym trybie osoba, która je wydała zdaje sprawę na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu. Decyzje takie Zarząd Klubu zatwierdza w drodze uchwały, może także odmówić ich zatwierdzenia i uchylić jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z prawem, statutem lub istotnymi interesami Klubu.

 § 23

Zarząd Klubu na prawo i obowiązek:

1. Zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków Klubu

2. Wykonywania uchwał Walnych Zgromadzeń Członków Klubu

3. Reprezentowania Klubu na zewnątrz

4. Uchwalania regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu 

5 Przyjmowania oraz wykluczania członków Klubu

6. Czuwania nad działalnością Klubu

7. zatrudniania pracowników Klubu

8. Zapewnienia przestrzegania statutu Klubu i regulaminów przez członków Klubu

9. Przygotowywania materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

10. Zawieszanie w prawach członka Klubu

11. Uzupełnienia składu Zarządu Klubu zgodnie z przepisami niniejszego Statutu

12. Powoływania potrzebnych komisji 

13. Ustalania okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych 

14. Zarządzania majątkiem i funduszami Klubu

15. Podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania ruchomości oraz nieruchomości

16. Przyznawania odznak Klubu

  § 24

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Klubu i pracowników etatowych ustalają wewnętrzne regulaminy ustalane przez Zarząd Klubu.

 § 25
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera Przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu

2. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu

3. W skład Komisji Rewizyjnej Klubu nie mogą wchodzić osoby będące Członkami Zarządu Klubu lub związane z Klubem umową o pracę

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu 

5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

a/ przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu, w tym stanu kasy i ksiąg rachunkowych, co najmniej raz na pół roku 

b/ wydawanie Zarządowi Klubu zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w jego działalności z określeniem terminu i sposobu ich wykonania

c/ składania sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu

d/ wnoszenie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień lub przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu

e/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, jeżeli stwierdzi działanie niezgodne z prawem lub statutem Klubu 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu odbywają się , co najmniej raz na pół roku

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu zapadają zwykłą większością głosów 

8. Komisja Rewizyjna Klubu może uzupełnić swój skład na zasadach przewidzianych w § 22 pkt. 6 Statutu, z tym że liczba członków pochodząca z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru .

 § 26
Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z trzech członków oraz dwóch ich zastępców wybranych przez Walna Zgromadzenie Członków Klubu. W razie ustąpienia odwołania lub wykluczenia członka Sądu Koleżeńskiego Klubu w jego miejsce wchodzi wybrany zastępca. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Klubu powinni mieć ukończone 21 lat. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Klubu wybierają spośród siebie Przewodniczącego do każdej oddanej do osądzenia sprawy

3. Sąd Koleżeński Klubu zostaje powołany dla:

a/ rozpatrywania wszelkich zatargów, nieporozumień i sporów pomiędzy Członkami Klubu

b/ rozpatrywania wykroczeń dyscyplinarnych Członków Klubu

4. Decyzje Sądu Koleżeńskiego Klubu zapadają zwykłą większością głosów

5. Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

 

Rozdział V
Nagrody i kary

 

§ 27

1. Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, efektywną pracę nad rozwojem kultury fizycznej oraz wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane mogą być członkom Klubu następujące wyróżnienia: 

a/ nagrody 

b/ dyplomy

c/ odznaki Klubu i sportowe

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określi Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

 § 28

1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji, Zarząd może wymierzyć członkom Klubu następujące kary:

a/ upomnienie pisemne

b/ ostrzeżenie pisemne

c/ naganę pisemną

d/ zawieszenie w prawach członka na okres do12 miesięcy

e/ wykluczenie z Klubu

2. Członkowi przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

 

 Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

 

§ 29

1. Na majątek składają się: ruchomości, nieruchomości oraz fundusze

2. Na fundusze Klubu składają się:

a/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich

b/ dotacje państwowe i samorządowe na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej

c/ darowizny i zapisy

d/ wpływy z działalności gospodarczej

 § 30

1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd Klubu

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Klubu upoważnieni są:

a/ Dyrektor Klubu samodzielnie w zakresie praw lub zobowiązań, których wartość nie przekracza równowartości 50.000 EURO

b/ dwóch członków Zarządu Klubu łącznie w pozostałym zakresie

3. Do udzielania pełnomocnictw wymagana jest uchwała Zarządu Klubu

4. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu Klubu

  

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 31

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klub podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi jednocześnie tryb likwidacji Klubu oraz cel na jaki ma zostać przeznaczony jego majątek

3. Likwidację Klubu przeprowadza 3- osobowa komisja powołana przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Facebook

Imprezy

Partnerzy Biegu
św. Dominika

Partnerzy
© Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk | Projekt i wykonanie: Studio Graficzne Print Graphics