Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk

Regulamin

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Klubu Lekkoatletycznego „LECHIA” Gdańsk

 1. Klub jest Stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym osobowość prawną i nosi nazwę Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk(KL „LECHIA”)
 2. KL „LECHIA” działa na obszarze Województwa Pomorskiego. Siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk
 3. KL „LECHIA” prowadzi działalność na podstawie zarejestrowanego Statutu Klubu i obowiązującego prawa
 4. KL „LECHIA” podejmuje zobowiązania na własny rachunek do wysokości posia- danych środków. Posiada własny rachunek bankowy
 5. KL „LECHIA” Gdańsk posiada barwy biało-zielone. Klub używa pieczęci, godła i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
 6. KL „LECHIA” opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowa-dzenia spraw Klubu Zarząd Klub w niezbędnym zakresie zatrudnia pracowników
 7. Celem KL „LECHIA” jest:
  • rozwój lekkoatletyki i rekreacji ruchowej oraz zapewnienie swoim członkom i zawodnikom warunków do uprawiania lekkoatletyki;
  • upowszechnianie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych;
  • upowszechnianie sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców m. Gdańska Regionu i Kraju
  • kontynuowanie tradycji SLA KS „LECHIA”.
 8. KL „LECHIA” realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym w następujący sposób:
  • organizuje szkolenie członków i zawodników, zgrupowania i zawody sportowe;
  • prowadzi działalność szkoleniową, propagandową i wydawniczą;
  • zarządza posiadanymi przez siebie obiektami i sprzętem sportowym;
  • reprezentuje interesy członków i zawodników Klubu wobec organów państwowych i samorządowych;
  • pozyskuje środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania Klubu;
  • organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska;
  • organizuje przewidziane terminarzem imprezy sportowe oraz zawody krajowe i międzynarodowe;
  • buduje urządzenia i obiekty sportowe, przeprowadza ich remonty i konserwację.
 9. KL „LECHIA” może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tego tytułu służy realizacji celów statutowych.
 10. Członkiem KL „LECHIA” zostaje się poprzez wypełnienie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu i wpłacenie wpisowego
 11. Władzami KL „LECHIA” są:
  • Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu;
  • Zarząd Klubu;
  • Komisja Rewizyjna.
 12. Kadencja Władz Klubu pochodzących z wyboru trwa cztery lata
 13. Uchwały Władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmują- cych uchwałę. W sprawach osobowych obowiązuje głosowani tajne.
 14. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności , co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
 15. Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu jest najwyższą władzą Klubu i odbywa się raz na dwa lata celem przyjęcia sprawozdania z działalności Władz Klubu. Raz na cztery lata, nie później niż w terminie 30 dni od upływu kadencji Władz Klubu, Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu zbiera się w celu wyboru Władz i ustalenia kierunków działania Klubu na okres kadencji. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu udział biorą członkowie Klubu oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu udział biorą delegaci wybrani wg klucza ustalonego przez Zarząd Klubu.
 16. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, kieruje całokształtem działalności Klubu i reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za gospodarkę majątkowa Klubu. Bieżącą działalnością Klubu i Biurem Klubu kieruje Dyrektor Klubu powołany przez Zarząd Klubu.
 17. Zarząd Klubu składa się z 4 do 6 osób wybranych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Klubu, w tym Prezesa, dwóch Viceprezesów i Dyrektora Klubu. Zarząd Klubu w przypadku ustąpienia, odwołania lub wykluczenia w trakcie kadencji Członka Zarządu ma prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków zwyczajnych Klubu z tym, że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 18. W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu jego obowiązki przejmuje pierwszy Viceprezes, zaś Zarząd Klubu w okresie kolejnych 30 dni może dokonać spośród swoich członków wyboru Prezesa Klubu na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów Klubu
 19. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu lub zastępujący go Viceprezes. Obecność Członków Zarządu Klubu na posiedzeniach jest obowiązkowa, nieobecność należy usprawiedliwić ważnymi przyczynami
 20. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się raz na kwartał i są protokołowane
 21. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu
 22. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch Członków. Komisja wybiera Przewodniczącego na swoim pierwszym zebraniu. Komisja Rewizyjna Klubu może uzupełnić swój skład w trakcie kadencji spośród członków zwyczajnych Klubu z tym, że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 23. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące Członkami Zarządu Klubu lub związane z klubem umową o pracę
 24. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na pół roku i są protokołowane
 25. Regulamin organizacyjny Klubu oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Klubu
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2001r.

 

 

Facebook

Imprezy

Partnerzy Biegu
św. Dominika

Partnerzy
© Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk | Projekt i wykonanie: Studio Graficzne Print Graphics